Book en demo
Produkter:
CxPlanner icon
Projektstyrings og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning software
Kernefunktioner:
Styring af alt kvalitet Tjeklister til kontrol Tidsplaner og overblik Projektweb og granskning Dashboards and analytics Firma Template-center AI-model til kontrolplaner 3D model viewer (Autodesk)
Udvalgte områder:
DS1140 kontrol
Priser:
CxPlanner icon
Projektstyring og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning
Book en demo
Lær mere:
Blog Commissioning 101 Bogen om Commissioning
Support:
Hjælpe-artikler og information. Live chat-support Kontakt os

Commissioning definitioner og forkortelser

Alle forkortelser og definitioner brugt i commissioning processen med beskrivelser.
AB18
aftaledokumentet: "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed." af udgave 2018.
ABR18
aftaledokumentet: "Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed." af udgave 2018.
ABR Forenklet
aftaledokumentet: "Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet)" af udgave 2018.
ABT18
aftaledokumentet: "Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed." af udgave 2018.
Acceptdokument
indeholder bygherrens accept af en afsluttet projektfase og godkendelse af, at commissioning-processen skal fortsætte i næste fase.
Anlæg
er en teknisk installation, der kan fungere selvstændigt, for eksempel et ventilationsanlæg.
APP Driftskrav
aftaledokumentet: "Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed (APP Driftskrav)" af udgave 2018.
Belastede test
er test, som kræver en specifik belastning, der oftest først kan tilvejebringes i driftsfasen; for eksempel ved at et givet antal brugere benytter byggeriet og de tilhørende tekniske anlæg.
Best practices
er en bestemt fremgangsmåde, der af en given branche er anerkendt som den bedste.
BMS
står for "Building Management System" og oversættes ofte til CTS (Central Tilstandsstyring). BMS er et overvågnings- og styringssystem til installationer og anlæg i et byggeri.
Commissioning (Cx)
er en generel betegnelse for commissioning-processen (se "commissioning-proces").
Commissioning-aktiviteter (Cx-aktiviteter)
er betegnelsen for de arbejder og aktiviteter, som er omfattet af Cx-processen.
Commissioning-dokumenter (Cx-dokumenter)
er betegnelsen for de dokumenter, som udarbejdes i Cx-processen.
Commissioning-granskning (Cx-granskning)
er den tværfaglige driftsorienterede granskning, som Cx-teamet udfører (se "Tværfaglig driftsorienteret granskning").
Commissioning-kravene (Cx-kravene)
er bygherrens krav til byggeriet, som commissioning-processen skal verificere.
Commissioning-leder (Cx-leder)
er den øverste ansvarlige for commissioning-processen.
Commissioning-loggen (Cx-loggen)
indeholder alle observationer foretaget/fundet under hele commissioning-processen.
Commissioning-møde (Cx-møde)
er de specifikke commissioning møder, som Cx-teamet afholder.
Commissioning-organisation (Cx-organisation)
er betegnelse for alle de personer, som deltager i commissioning-processen. Det indbefatter Cx-lederen, Cx-specialister, rådgiveren, entreprenøren, bygherren, mv.
Commissioning-planen (Cx-planen)
indeholder den detaljerede plan over commissioning-aktiviteterne på et byggeprojekt.
Commissioning-proces (Cx-proces)
er en kvalitetsstyringsproces, som verificerer og dokumenterer, at et byggeri overholder bygherrens krav.
Commissioning-rapporten (Cx-rapporten)
er den endelige rapport, som opsummerer den udførte commissioning-proces.
Commissioning-staderapporter (Cx-staderapporter)
er løbende rapporter over Cx-aktiviteternes fremdrift og status sammenholdt med projektets fremdrift.
Commissioning-specialister (Cx-specialister)
er deltagere i Cx-teamet, som er specialiserede indenfor specifikke Cx-aktiviteter.
Commissioning-team (Cx-team)
er betegnelsen for de personer, som er ansvarlige for og udfører commissioning-aktiviteterne. Dette indbefatter commissioning-lederen og commissioning-specialisterne.
Commissioning-test (Cx-test)
er den afsluttende tværfaglige systemintegrationstest, som udføres af Cx-teamet (se SIT-test).
Commissioning-testperiode (Cx-testperiode)
er den periode, hvor der udføres de afsluttende Cx-test.
Commissioning-tilsyn (Cx-tilsyn)
er de tilsyn, som Cx-teamet udfører.
Commissioning-ydelsesbeskrivelsen (Cx-ydelsesbeskrivelse)
er ydelsesbeskrivelsen for Cx-processen, som benyttes ved aftaleindgåelser.
Cost-benefit
er en beregningsmetode til at vurdere, om en Cx-proces kan betale sig. Omkostningerne til Cx-processen sammenholdes med besparelserne opnået ved indførelsen af Cx-processen.
Drifts- og vedligeholdelsesmateriale (D&V)
er dokumentationen, som benyttes for at kunne varetage drift og vedligehold af byggeriet. Det kan være brugsanvisninger, reservedelslister, nødprocedurer, mv.
DS 3090
er forkortelsen for den danske standard for commissioning: ”Commissioning-processen for bygninger – Installationer i nybyggeri og større ombygninger”.
Entreprenøren
er den part, som bygherren har indgået en juridisk bindende aftale med om udførelsen af hele eller dele af byggeriet.
Fagtilsyn
personer ansat af rådgiveren til at foretage kontrol. Det kan for eksempel være visuel kontrol og gennemgang af drifts- og vedligeholdelsesmateriale.
Fasegodkendelse
er accept af den udførte projektfase. Godkendelsen foretages med acceptdokumentet.
FAT-test
står for Factory Acceptance Test og indbefatter test af et anlæg på producentens/fabrikantens fabrik.
Fortløbende Cx
er betegnelsen for commissioning-processen, der fortsætter ind i driftsfasen.
Førgennemgang
er en gennemgang af byggeriets stade med fokus på entreprenørens tekniske anlæg. Førgennemgangen ligger før den endelige aflevering af byggeriet.
Granskning
er en analytisk og struktureret gennemgang af et projektmateriale for overholdelse af definerede krav.
Ibrugtagning
er når byggeriet tages i brug til dets aktuelle formål. For eksempel når brugerne flytter ind.
IKT
"Informations- og kommunikationsteknologi" er et aftaledokument vedrørende digital projektering og aflevering.
Kvalitetssikringsdokumentation (KS)
er dokumentationen for, der er foretaget kvalitetssikringsaktiviteter. Dette udføres ofte af entreprenøren.
Maskinfabrikanten
er ansvarlig for et maskinanlæg. Ved sammenbyggede maskiner udpeges der én maskinfabrikant, som har ansvaret for det sammenbyggede maskinanlæg.
Monitoring Based Commissioning (MBCx)
er Cx-aktiviteter, som udføres i driftsfasen med det primære formål at overvåge og monitorere byggeriet.
Pre-test
er entreprenørens systemintegrationstest (se SIT-test).
Projektbasis
indeholder rådgiverens beskrivelser af, hvordan de har planlagt, at commissioning-kravene opfyldes i projektet.
Rådgiveren
er den part der ofte foretager projektering af byggeriet, eller påtager sig løsning af en projektrelateret opgave.
SAT-test
står for "Site Acceptance Test" og indbefatter test af et anlæg, når det er færdigmonteret i byggeriet.
SIT-test
står for "System Integrations Test" og en tværfaglig system test, der tester hvordan flere anlæg virker sammen og på tværs af entreprise- og faggrænser.
Skiverådgivning
er en aftale, som indgås om de enkelte faser i projektet.
Staderapportering
er en rapport, som beskriver projektets stade.
Systemmanualen
definerer og beskriver projektets krav til dokumentation.
System
er flere anlæg, der virker sammen, og derved til sammen danner et system.
Sæsonrelaterede test
er test, som kræver en specifik årstid: sommer eller vinter.
Test
er verificering ved for eksempel visuel inspektion, måling eller funktionsafprøvning.
Testoversigten
indeholder et overblik over alle anlæg i projektet, som skal testes.
Testparadigmer
indeholder beskrivelsen af, hvordan en test skal udføres.
Testrapporter
indeholder afrapporteringen af test og forklarer relationen mellem testresultaterne og de forventede resultater.
Testtidsplanen
er den detaljerede plan over, hvornår de forskellige test skal udføres og af hvem.
Tilsyn
er visuel kontrol af montage.
Totalentreprenøren
er én entreprenør, der forestår al projektering samt udførelse af byggeriet.
Totalentreprenørens rådgiver
er den rådgiver, som arbejder for totalentreprenøren.
Tværfaglig driftsorienteret granskning
er Cx-teamets granskning af projektmaterialet.
Udbudskontrolplan
er en systematisk oversigt over minimumskravene til entreprenørens kontrol og kvalitetsdokumentation.
Undervisningsplanen
indeholder retningslinjer og beskrivelse af den undervisning, der skal foretages under og efter byggeprojektet, og som blandt andet omfatter vedligeholdelsesprocedurer.
Verificering
er at påvise rigtigheden eller sandheden af noget. I commissioning verificeres det, at byggeriet overholder commissioning-kravene.
YBB19
er en forkortelse for dokumentet "Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning" som specificerer bygherrerådgiverens ydelser. YBB19 er udgivet af Foreningen for Rådgivende Ingeniører i 2019.
YBL18
er en forkortelse for dokumentet "Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab" som specificerer kravene til rådgiverens ydelser. YBL18 er udgivet af Foreningen for Rådgivende Ingeniører i 2018.

Tilmed dig og bliv en del af Cx netværket og opgrader dine kompetencer